Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Τριγωνομετρία - Ν. Κουτίβας

Τριγωνομετρία
Περιέχει: 

• Θεωρίαν 
• 380 λελυμένας ἀσκήσεις 
• 660 ἀλύτους ἀσκήσεις
Συγγραφέας: Ν. Α. Κουτίβας
Έκδοση1971


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
I. Ὁρισμοί καί σχέσεις μεταξύ τῶν τριγωνομετρικῶν ἀριθμῶν
ΙΙ. Μελέτη των τριγωνομετρικῶν συναρτήσεων
ΙΙΙ. Σχέσεις μεταξύ τῶν στοιχείων τῶν εὐθυγράμμων τμημάτων
IV. Ἐξισώσεις, συστήματα, ἀπαλοιφή, ἀνισώσεις
V. Ἐπίλυσις τριγώνωνΦροντιστηριακό βιβλίο Τριγωνομετρίας, γραμμένο στο χέρι, από τη δεκαετία του 1970.

«Μετά τήν εἰσαγωγήν τῆς ἐννοίας τῆς παραγώγου, εἰς τήν ὕλην τήν διδασκομένην εἰς τούς μαθητάς τοῦ Γυμνασίου, δέν θά ἔπρεπε αἱ τριγωνομετρικαί συναρτήσεις νά ἐξακολουθοῦν νά διδάσκωνται ἄνευ τῆς χρήσεως τῆς ἐννοίας ταύτης.


Μέ τήν βοήθειαν τῆς παραγώγου, αἱ τριγωνομετρικαί συναρτήσεις μελετῶνται ἀκριβέστερον, χωρίς νά παραμένουν ἀνεξήγητα σημεῖα. Ἕνεκα τούτου καί τό γραφικόν τῆς συναρτήσεως σπουδάζεται καλλίτερον, ἀλλά καί εἰς πλείστας περιπτώσεις ἡ χρῆσις τῆς παραγώγου ἁπλουστεύει τά προβλήματα.


Ἐξ ἄλλου ἡ παράθεσις πλείστων λελυμένων ἀσκήσεων σκοπόν ἔχει νά ἐμπλουτίσῃ τήν ἐμπειρίαν τοῦ μαθητοῦ μέ τά τεχνάσματα καί τάς μεθόδους τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται, ὥστε νά κινῆται οὗτος μέ κάποιαν ἄνεσιν εἰς τά ἑκάστοτε παρουσιαζόμενα τριγωνομετρικά προβλήματα.»


(απόσπασμα από τον Πρόλογο)

Ευχαριστούμε πολύ τον Noru.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές .